องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group ฝ่ายบริหาร
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายยุทธพล ดอนน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 080-1829919
นายภาษิต เหี้ยมเหิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 094-5436817
นายสมพิศ ประทุมจันดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 087-2223985
นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 082-5548971
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 098-1215377
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-3481899
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-5445747
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2141750
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 098-1215377
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-8980031
group ฝ่ายสภา
นายจรูญ พรหมศร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 093-5733020
นายสมดี จำปาชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 092-7021071
นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 082-5548971
นายสุวิทย์ บุญภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 1
โทร : 062-5261012
นายพนม เหี้ยมเหิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 3
โทร : 062-9872387
นายนภดล อามูลลาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 4
โทร : 061-1579711
นายโป๊ะ ปัดสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 5
โทร : 080-0055016
นางศิริวรรณ ดวงพรมยาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 7
โทร : 085-6870424
นายอุดร กาศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 8
โทร : 098-1645291
group สำนักปลัด
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัฏฐริณีย์ เค้าสิม
นิติกร
นางสาวสินีพร พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
นายพิชิต ซันติโก
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวกรรณิกา สุขวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพัชรียา ผาชาตา
เจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภาพร แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
นางสาวปิยพร ดวงมาลัย
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914
group กองช่าง
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
นายสัญญา แสนกระจาย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุริยา เศรษฐา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวสุดารัตน์ สีมันตะ
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-1215377
นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งว่าง
โทร : 042-219914
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 042-219914 ต่อ 5185
นางสุพิน สามารถ
นักพัฒนาชุมชน
นายไพโรจน์ ยูนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวอุไรพร จันทร์ทา
คนงานทั่วไป
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 082-5548971
นายมนูญ สีส่อง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 042219914