องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
dvr หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศอบต.นาชุมแสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศอบต.นาชุมแสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5

folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 30 พ.ย. 2565 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview98

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 2) จากบัญชี กสถ.
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 3) จากบัญชี กสถ.
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 4) จากบัญชี กสถ.
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ โอนย้ายพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview107

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์พัฒนาอย่างเข้มครู poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview106

folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ อบต.นาชุมแสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ อบต.นาชุมแสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview92

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศ อบต.นาชุมแสง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview106
find_in_page ประกาศ อบต.นาชุมแสง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview103