messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group สำนักปลัด
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวณัฏฐริณีย์ เค้าสิม
นิติกร
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวสุจริตรา บุญภา
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายสุขสันต์ แสนกระจาย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายพิชิต ซันติโก
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5181