องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group สำนักปลัด
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัฏฐริณีย์ เค้าสิม
นิติกร
นางสาวสินีพร พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
นายพิชิต ซันติโก
คนงานทั่วไป