องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 640
group สำนักปลัด
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสินีพร พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสินีพร พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
นายชุมพล ฐานะดี
พนักงานขับรถยนต์
นายชุมพล ฐานะดี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
นายสุขสันต์ แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
นายสุขสันต์ แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา