องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ประชุมคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
รายละเอียด : การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมแสง/หมู่บ้านผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนานาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผู้โพส : admin