ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : H0nyuU8Wed91427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vR0FfGFWed93418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : THPMpolFri13532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zzV01AfFri35851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w3-animate-left file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-left../add_file/w3-animate-left
ชื่อไฟล์ : aKxLqmLFri35712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z1nSrudFri40816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2roXuosFri41126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2rbESvTFri41126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ทิศเหนือ จดบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง ทิศใต้ จดบ้านช้าง ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน ทิศตะวันออก จดบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง ทิศตะวันตก จดบ้านเสรีพัฒนา ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลรักษ์ เนื้อที่ เป็นที่ราบ เนื้อที่ทั้งหมด 45 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 19,419 ไร่ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ทิศเหนือ จดบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง ทิศใต้ จดบ้านช้าง ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน ทิศตะวันออก จดบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง ทิศตะวันตก จดบ้านเสรีพัฒนา ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลรักษ์ เนื้อที่ เป็นที่ราบ เนื้อที่ทั้งหมด 45 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 19,419 ไร่ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์../add_file/ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ทิศเหนือ จดบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง ทิศใต้ จดบ้านช้าง ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน ทิศตะวันออก จดบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง ทิศตะวันตก จดบ้านเสรีพัฒนา ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลรักษ์ เนื้อที่ เป็นที่ราบ เนื้อที่ทั้งหมด 45 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 19,419 ไร่ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตดี มีความสงบเรียบร้อย เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศน์สวยงาม แหล่งน้ำดีเส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมยั่งยืน” พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. พัฒนา อปพร.และบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ในการรักษาความสงบ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียง 4. จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนนและสะพาน 5. จัดให้มีสวนสาธารณะและสนามกีฬาประจำแต่ละหมู่บ้าน 6. มีการจัดระบบการบริหารงานและบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 7. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์ "องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8 ด้าน" ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตดี มีความสงบเรียบร้อย เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศน์สวยงาม แหล่งน้ำดีเส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมยั่งยืน” พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. พัฒนา อปพร.และบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ในการรักษาความสงบ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียง 4. จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนนและสะพาน 5. จัดให้มีสวนสาธารณะและสนามกีฬาประจำแต่ละหมู่บ้าน 6. มีการจัดระบบการบริหารงานและบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 7. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์ "องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8 ด้าน" ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ../add_file/วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตดี มีความสงบเรียบร้อย เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศน์สวยงาม แหล่งน้ำดีเส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมยั่งยืน” พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. พัฒนา อปพร.และบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ในการรักษาความสงบ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียง 4. จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนนและสะพาน 5. จัดให้มีสวนสาธารณะและสนามกีฬาประจำแต่ละหมู่บ้าน 6. มีการจัดระบบการบริหารงานและบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 7. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์ "องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8 ด้าน" ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JH3xcI7Fri92131.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hoezc2IFri92241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q4Zt0lLFri92442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SEmTDVnFri92648.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wnq1QpgFri92844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vb7RLYRFri93005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZmVheHrFri93123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 217oHGAFri93358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZkLRJGKFri93535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LCiMROFFri93653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iXzu6GYFri93817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u9tWAbqFri94153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HCtiCD2Fri94311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xh6wLtdFri94451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dvhtodvFri94602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : stPQvWhFri103052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qnPjSJzFri105054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fS3WDOEFri105256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l6UGx8YFri105700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LkPqNGBFri105828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pytzSGDFri110226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 205 หมู่ 6 ตำบลนาชุมแสง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทร. : 0-4221-9914 เว็บไซต์ : www.Nachumsaeng-ud.go.th E-mail : Nachumsaeng2021@gmail.com นายบุญไทย แสนกระจาย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โทร. 083-3511449 นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.นาชุมแสง โทร. 080-1698944 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 205 หมู่ 6 ตำบลนาชุมแสง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทร. : 0-4221-9914 เว็บไซต์ : www.Nachumsaeng-ud.go.th E-mail : Nachumsaeng2021@gmail.com นายบุญไทย แสนกระจาย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โทร. 083-3511449 นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.นาชุมแสง โทร. 080-1698944 ../add_file/205 หมู่ 6 ตำบลนาชุมแสง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทร. : 0-4221-9914 เว็บไซต์ : www.Nachumsaeng-ud.go.th E-mail : Nachumsaeng2021@gmail.com นายบุญไทย แสนกระจาย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โทร. 083-3511449 นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.นาชุมแสง โทร. 080-1698944
ชื่อไฟล์ : 5uTvaDWThu102054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : p83XuX9Fri110626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xvx44e9Fri110841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : puZ88kTFri111016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h65pWyjFri111208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UlD2SfMFri111421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u74wJ4oFri111807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CY5rwEaFri112158.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง../add_file/นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
ชื่อไฟล์ : niX3qmaFri112515.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญานตน (ทุกวันจันทร์) ข้าพเจ้าขอปฏิญานว่า ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของท้องถิ่น ของชาติ ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมาภิบาล และศีลธรรมอันดีงาม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงานสร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ สะละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้า่งคุณธรรมจริยกรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรพบปะและเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญานตน (ทุกวันจันทร์) ข้าพเจ้าขอปฏิญานว่า ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของท้องถิ่น ของชาติ ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมาภิบาล และศีลธรรมอันดีงาม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงานสร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ สะละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้า่งคุณธรรมจริยกรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรพบปะและเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์../add_file/นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญานตน (ทุกวันจันทร์) ข้าพเจ้าขอปฏิญานว่า ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของท้องถิ่น ของชาติ ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมาภิบาล และศีลธรรมอันดีงาม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงานสร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ สะละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้า่งคุณธรรมจริยกรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรพบปะและเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์
ชื่อไฟล์ : LBEvmM9Fri112803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MaUA81cFri112858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w5yT1R1Fri113001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6mCy9hzFri113235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : นายศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โทรศัพท์ : 098-1215377 **********หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการ********** หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่นล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ กรุณาติดต่อโดยตรงนายศรายุทธ บัวรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือนายศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัดองค์การบริหรส่วนตำบลนาชุมแสงรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในวันและเวลาทำการ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โทรศัพท์ : 098-1215377 **********หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการ********** หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่นล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ กรุณาติดต่อโดยตรงนายศรายุทธ บัวรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือนายศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัดองค์การบริหรส่วนตำบลนาชุมแสงรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในวันและเวลาทำการ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ../add_file/ นายศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โทรศัพท์ : 098-1215377 **********หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการ********** หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่นล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ กรุณาติดต่อโดยตรงนายศรายุทธ บัวรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือนายศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัดองค์การบริหรส่วนตำบลนาชุมแสงรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในวันและเวลาทำการ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ
ชื่อไฟล์ : 47gzZPhFri113610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z0NKIdIFri113749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nXPXCFFFri114123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OIWP9igFri114217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I1FiEbmFri114654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k5N9w8OFri114833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : acuIhIDFri115055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dDgtlNLWed110015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xQaC7YBFri115106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีสมุดคู่มือคนพิการ ๓. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม. ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร ๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ ๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาดธนาคาร ธกส. กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : 0-4227-0086 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีสมุดคู่มือคนพิการ ๓. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม. ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร ๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ ๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาดธนาคาร ธกส. กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : 0-4227-0086 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ../add_file/ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีสมุดคู่มือคนพิการ ๓. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม. ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร ๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ ๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาดธนาคาร ธกส. กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : 0-4227-0086 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ
ชื่อไฟล์ : 6GhPw51Fri115618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SqHRjO8Fri115645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mDCTcO5Fri115726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DDXJ4g9Fri115759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7bruxiOFri115845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 16tnFRvWed105608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eCBgwCoFri115942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v4pwEnNFri120100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yh6uHZiFri12844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pdj4o0UFri13917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G44Iej5Fri14250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vd5Uzj1Fri15157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SWfb0AXFri15445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wCpPaw0Fri15509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : H0hJSluTue14943.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : h98GFQ7Tue23651.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q1JNnyWFri15635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eFn26cyFri15653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : euY966AFri15809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LibE4rlFri15914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M9e35UwFri15949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K826jdIFri20016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4rbQ6OEFri20102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Dao7o8mFri20109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jEIbKb0Fri20124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nEU9tPsFri20228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3NpPUebFri20240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GFyjXRPFri20330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : taUQuAyFri20404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VBuH9BBFri20455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8206MgNFri20530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0ty5gsXFri20728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AF2ezYxFri20915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qrUI6jwFri21300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yQpt8w4Fri21441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564../add_file/ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลนาชุมแสง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า333 ลำดับ (3321) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง 205 หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ทั้งหมด 45 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 19,419 ไร่อยู่ห่างจากอำเภอทุ่งฝนไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงมีลักษณะเป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อนและอุณหภูมิหนาวเย็นมากในฟดูหนาว โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำความหนาวเย็นและแห้งแล้ง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นำเอาความชุ่มชื้นและฝนตกทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 1.4 ลักษณะของดิน พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วมปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตที่สำคัญ คือ ข้าว ออย มันสำปะหลัง 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลนาชุมแสง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 มีพื้นที่ 19,419 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๘ หมู่บ้านของตำบลนาชุมแสง ได้แก่ บ้านโพธ์ หมู่ที่ ๑, บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ ๒, บ้านคำสีดา หมู่ที่ ๓, บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๔, บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕, บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๖, บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ และบ้านสันติธรรม หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ จดบ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง ทิศใต้ จดบ้านช้าง ต.นาทม อ.ทุ่งฝน ทิศตะวันออก จดบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง ทิศตะวันตก จดบ้านเสรีพัฒนา ต.นาทราย อ.พิบูลรักษ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลนาชุมแสง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า333 ลำดับ (3321) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง 205 หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ทั้งหมด 45 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 19,419 ไร่อยู่ห่างจากอำเภอทุ่งฝนไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงมีลักษณะเป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อนและอุณหภูมิหนาวเย็นมากในฟดูหนาว โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำความหนาวเย็นและแห้งแล้ง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นำเอาความชุ่มชื้นและฝนตกทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 1.4 ลักษณะของดิน พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วมปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตที่สำคัญ คือ ข้าว ออย มันสำปะหลัง 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลนาชุมแสง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 มีพื้นที่ 19,419 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๘ หมู่บ้านของตำบลนาชุมแสง ได้แก่ บ้านโพธ์ หมู่ที่ ๑, บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ ๒, บ้านคำสีดา หมู่ที่ ๓, บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๔, บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕, บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๖, บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ และบ้านสันติธรรม หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ จดบ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง ทิศใต้ จดบ้านช้าง ต.นาทม อ.ทุ่งฝน ทิศตะวันออก จดบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง ทิศตะวันตก จดบ้านเสรีพัฒนา ต.นาทราย อ.พิบูลรักษ์ ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลนาชุมแสง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า333 ลำดับ (3321) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง 205 หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ทั้งหมด 45 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 19,419 ไร่อยู่ห่างจากอำเภอทุ่งฝนไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงมีลักษณะเป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อนและอุณหภูมิหนาวเย็นมากในฟดูหนาว โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำความหนาวเย็นและแห้งแล้ง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นำเอาความชุ่มชื้นและฝนตกทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 1.4 ลักษณะของดิน พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วมปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตที่สำคัญ คือ ข้าว ออย มันสำปะหลัง 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลนาชุมแสง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 มีพื้นที่ 19,419 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๘ หมู่บ้านของตำบลนาชุมแสง ได้แก่ บ้านโพธ์ หมู่ที่ ๑, บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ ๒, บ้านคำสีดา หมู่ที่ ๓, บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๔, บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕, บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๖, บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ และบ้านสันติธรรม หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ จดบ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง ทิศใต้ จดบ้านช้าง ต.นาทม อ.ทุ่งฝน ทิศตะวันออก จดบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง ทิศตะวันตก จดบ้านเสรีพัฒนา ต.นาทราย อ.พิบูลรักษ์
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ด้านสังคม เขตการปกครองและประชากร ตำบลนาชุมแสงมีพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้านสังคม เขตการปกครองและประชากร ตำบลนาชุมแสงมีพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้../add_file/ด้านสังคม เขตการปกครองและประชากร ตำบลนาชุมแสงมีพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : dh0TXDJFri22415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลนาชุมแสง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก มีเพียงบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ มีวัด /สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง มีโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ วัดชัยศิริมงคล หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ วัดป่าเนรมิตร หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าวิชา วัดบ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 3 บ้านคำสีดา วัดสีดาวนาราม หมู่ที่ 3 บ้านคำสีดา โบสถ์ศาสนาคริสต์ หมู่ที่ 4 บ้านนาชุมแสง วัดป่าแสงมณี หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบรูณ์ วัดพรมมาวณาราม หมู่ที่ 6,7 บ้านนาชุมแสง – แสงสว่าง วัดสว่างสุธาวาส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลนาชุมแสง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก มีเพียงบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ มีวัด /สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง มีโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ วัดชัยศิริมงคล หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ วัดป่าเนรมิตร หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าวิชา วัดบ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 3 บ้านคำสีดา วัดสีดาวนาราม หมู่ที่ 3 บ้านคำสีดา โบสถ์ศาสนาคริสต์ หมู่ที่ 4 บ้านนาชุมแสง วัดป่าแสงมณี หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบรูณ์ วัดพรมมาวณาราม หมู่ที่ 6,7 บ้านนาชุมแสง – แสงสว่าง วัดสว่างสุธาวาส ../add_file/ ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลนาชุมแสง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก มีเพียงบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ มีวัด /สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง มีโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ วัดชัยศิริมงคล หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ วัดป่าเนรมิตร หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าวิชา วัดบ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 3 บ้านคำสีดา วัดสีดาวนาราม หมู่ที่ 3 บ้านคำสีดา โบสถ์ศาสนาคริสต์ หมู่ที่ 4 บ้านนาชุมแสง วัดป่าแสงมณี หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบรูณ์ วัดพรมมาวณาราม หมู่ที่ 6,7 บ้านนาชุมแสง – แสงสว่าง วัดสว่างสุธาวาส
ชื่อไฟล์ : ตำบลนาชุมแสงมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1. พณีบุญเผวสฟังเทศมหาชาติ 2. ประเพณีสงกรานต์ 3. ประเพณีบุญบั้งไฟ 4. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 5. ประเพณีทำบุญเข้าสารท 6. ประเพณีลอยกระทง 7. ประเพณีทำบุญทอดกฐิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลนาชุมแสงมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1. พณีบุญเผวสฟังเทศมหาชาติ 2. ประเพณีสงกรานต์ 3. ประเพณีบุญบั้งไฟ 4. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 5. ประเพณีทำบุญเข้าสารท 6. ประเพณีลอยกระทง 7. ประเพณีทำบุญทอดกฐิน../add_file/ตำบลนาชุมแสงมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1. พณีบุญเผวสฟังเทศมหาชาติ 2. ประเพณีสงกรานต์ 3. ประเพณีบุญบั้งไฟ 4. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 5. ประเพณีทำบุญเข้าสารท 6. ประเพณีลอยกระทง 7. ประเพณีทำบุญทอดกฐิน
ชื่อไฟล์ : ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนที่ประกอบอาชีพค้าขาย การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและทำงานต่างประเทศ แรงงานในตำบลนาชุมแสงส่วนใหญ่หลังฤดูการเก็บเกี่ยว จะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร การเกษตรกรรม ตำบลนาชุมแสงมีการพานิชย์และบริการ ดังนี้ การบริการปั๊มหลอด จำนวน 6 แห่ง ร้านค้าทั่วไป จำนวน 32 แห่ง ร้านค้าชุมชน จำนวน 4 แห่ง การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการประกอบการ ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 13 แห่ง การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่การประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบยังชีพ เช่น เป็ด, ไก่ และสุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว,กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบอาชีพปศุสัตว์ในตำบลนาชุมแสง เป็นไปในลักษณะแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนที่ประกอบอาชีพค้าขาย การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและทำงานต่างประเทศ แรงงานในตำบลนาชุมแสงส่วนใหญ่หลังฤดูการเก็บเกี่ยว จะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร การเกษตรกรรม ตำบลนาชุมแสงมีการพานิชย์และบริการ ดังนี้ การบริการปั๊มหลอด จำนวน 6 แห่ง ร้านค้าทั่วไป จำนวน 32 แห่ง ร้านค้าชุมชน จำนวน 4 แห่ง การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการประกอบการ ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 13 แห่ง การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่การประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบยังชีพ เช่น เป็ด, ไก่ และสุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว,กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบอาชีพปศุสัตว์ในตำบลนาชุมแสง เป็นไปในลักษณะแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย ../add_file/ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนที่ประกอบอาชีพค้าขาย การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและทำงานต่างประเทศ แรงงานในตำบลนาชุมแสงส่วนใหญ่หลังฤดูการเก็บเกี่ยว จะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร การเกษตรกรรม ตำบลนาชุมแสงมีการพานิชย์และบริการ ดังนี้ การบริการปั๊มหลอด จำนวน 6 แห่ง ร้านค้าทั่วไป จำนวน 32 แห่ง ร้านค้าชุมชน จำนวน 4 แห่ง การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการประกอบการ ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 13 แห่ง การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่การประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบยังชีพ เช่น เป็ด, ไก่ และสุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว,กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบอาชีพปศุสัตว์ในตำบลนาชุมแสง เป็นไปในลักษณะแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย
ชื่อไฟล์ : สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างเทศบัญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ เทศบาล ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และ ป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานสารบรรณ 2.งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 3.งานบริหารงานบุคคล 4.งานเลือกตั้ง 5.งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 6.งานการประชุม 7.งานอำนวยการและประสานราชการ 8.งานติดตามผลการปฏิบัติ 9.งานตามมติสภาเทศบาล 10.งานเลือกตั้ง 11.งานข้อมูลการเลือกตั้ง 12.งานชุมชนสัมพันธ์ 13.งานรักษาความสงบเรียบร้อย 14.งานสนับสนุนและบริการ 15.งานอำนวยการ 16.งานป้องกัน 17.งานช่วยเหลือฟื้นฟู 18.งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานนโยบายและแผนพัฒนา 2.งานวิชาการ 3.งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 4.งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 5.งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานกฎหมายและนิติกรรม 2.งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 3.งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 4.งานระเบียบการคลัง 5.งานเทศบัญัติ งานตรวจสอบภายใน งานทะเบียนและบัตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างเทศบัญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ เทศบาล ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และ ป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานสารบรรณ 2.งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 3.งานบริหารงานบุคคล 4.งานเลือกตั้ง 5.งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 6.งานการประชุม 7.งานอำนวยการและประสานราชการ 8.งานติดตามผลการปฏิบัติ 9.งานตามมติสภาเทศบาล 10.งานเลือกตั้ง 11.งานข้อมูลการเลือกตั้ง 12.งานชุมชนสัมพันธ์ 13.งานรักษาความสงบเรียบร้อย 14.งานสนับสนุนและบริการ 15.งานอำนวยการ 16.งานป้องกัน 17.งานช่วยเหลือฟื้นฟู 18.งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานนโยบายและแผนพัฒนา 2.งานวิชาการ 3.งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 4.งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 5.งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานกฎหมายและนิติกรรม 2.งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 3.งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 4.งานระเบียบการคลัง 5.งานเทศบัญัติ งานตรวจสอบภายใน งานทะเบียนและบัตร../add_file/สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างเทศบัญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ เทศบาล ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และ ป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานสารบรรณ 2.งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 3.งานบริหารงานบุคคล 4.งานเลือกตั้ง 5.งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 6.งานการประชุม 7.งานอำนวยการและประสานราชการ 8.งานติดตามผลการปฏิบัติ 9.งานตามมติสภาเทศบาล 10.งานเลือกตั้ง 11.งานข้อมูลการเลือกตั้ง 12.งานชุมชนสัมพันธ์ 13.งานรักษาความสงบเรียบร้อย 14.งานสนับสนุนและบริการ 15.งานอำนวยการ 16.งานป้องกัน 17.งานช่วยเหลือฟื้นฟู 18.งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานนโยบายและแผนพัฒนา 2.งานวิชาการ 3.งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 4.งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 5.งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานกฎหมายและนิติกรรม 2.งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 3.งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 4.งานระเบียบการคลัง 5.งานเทศบัญัติ งานตรวจสอบภายใน งานทะเบียนและบัตร
ชื่อไฟล์ : ภูมิประเทศ เป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ แหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย, ลำน้ำ 8 แห่ง - บึง 1 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - บ่อน้ำตื้น , สระ 4 แห่ง การประปา การประปาในเขตตำบลนาชุมแสง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบบ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง และใช้แหล่งน้ำจากบ่อน้ำผิวดิน จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่งถึง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภูมิประเทศ เป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ แหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย, ลำน้ำ 8 แห่ง - บึง 1 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - บ่อน้ำตื้น , สระ 4 แห่ง การประปา การประปาในเขตตำบลนาชุมแสง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบบ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง และใช้แหล่งน้ำจากบ่อน้ำผิวดิน จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่งถึง../add_file/ภูมิประเทศ เป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ แหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย, ลำน้ำ 8 แห่ง - บึง 1 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - บ่อน้ำตื้น , สระ 4 แห่ง การประปา การประปาในเขตตำบลนาชุมแสง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบบ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง และใช้แหล่งน้ำจากบ่อน้ำผิวดิน จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่งถึง
ชื่อไฟล์ : การคมนาคม การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ราษฎรสัญจรไปมาโดยสะดวก มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน โดยมีสายลาดยางผ่านทั้ง 8 หมู่บ้าน แหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย, ลำน้ำ 8 แห่ง - บึง 1 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - บ่อน้ำตื้น , สระ 4 แห่ง การประปา การประปาในเขตตำบลนาชุมแสง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบบ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง และใช้แหล่งน้ำจากบ่อน้ำผิวดิน จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่งถึง การไฟฟ้า ประชาชนนาชุมแสง มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด 1,350ครัวเรือน การสื่อสารและโทรคมนาคม ในเขตตำบลนาชุมแสงมีการให้บริการโทรคมนาคม ดังนี้ - จำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่นาชุมแสง มีจำนวน 9 แห่ง - ระบบเสียงตามสาย 9 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การคมนาคม การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ราษฎรสัญจรไปมาโดยสะดวก มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน โดยมีสายลาดยางผ่านทั้ง 8 หมู่บ้าน แหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย, ลำน้ำ 8 แห่ง - บึง 1 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - บ่อน้ำตื้น , สระ 4 แห่ง การประปา การประปาในเขตตำบลนาชุมแสง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบบ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง และใช้แหล่งน้ำจากบ่อน้ำผิวดิน จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่งถึง การไฟฟ้า ประชาชนนาชุมแสง มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด 1,350ครัวเรือน การสื่อสารและโทรคมนาคม ในเขตตำบลนาชุมแสงมีการให้บริการโทรคมนาคม ดังนี้ - จำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่นาชุมแสง มีจำนวน 9 แห่ง - ระบบเสียงตามสาย 9 แห่ง../add_file/การคมนาคม การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ราษฎรสัญจรไปมาโดยสะดวก มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน โดยมีสายลาดยางผ่านทั้ง 8 หมู่บ้าน แหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย, ลำน้ำ 8 แห่ง - บึง 1 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - บ่อน้ำตื้น , สระ 4 แห่ง การประปา การประปาในเขตตำบลนาชุมแสง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบบ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง และใช้แหล่งน้ำจากบ่อน้ำผิวดิน จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่งถึง การไฟฟ้า ประชาชนนาชุมแสง มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด 1,350ครัวเรือน การสื่อสารและโทรคมนาคม ในเขตตำบลนาชุมแสงมีการให้บริการโทรคมนาคม ดังนี้ - จำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่นาชุมแสง มีจำนวน 9 แห่ง - ระบบเสียงตามสาย 9 แห่ง
ชื่อไฟล์ : uIuWWCSFri23738.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ : มกราคม 2564 แจ้งการประเมินภาษี : ภายใน เมษายน 2564 ผ่อนชำระภาษี : เมษายน-มิถุนายน 2564 ภาษีป้าย ยื่นแบบ : มกราคม - มีนาคม 2564 ชำระภาษี : ภายใน 15 วันนับแต่วันรับแจ้งเตือนประเมิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ : มกราคม 2564 แจ้งการประเมินภาษี : ภายใน เมษายน 2564 ผ่อนชำระภาษี : เมษายน-มิถุนายน 2564 ภาษีป้าย ยื่นแบบ : มกราคม - มีนาคม 2564 ชำระภาษี : ภายใน 15 วันนับแต่วันรับแจ้งเตือนประเมิน../add_file/ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ : มกราคม 2564 แจ้งการประเมินภาษี : ภายใน เมษายน 2564 ผ่อนชำระภาษี : เมษายน-มิถุนายน 2564 ภาษีป้าย ยื่นแบบ : มกราคม - มีนาคม 2564 ชำระภาษี : ภายใน 15 วันนับแต่วันรับแจ้งเตือนประเมิน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : หมู่ 1 บ้านโพธิ์ กำนันตำบลนาชุมแสง นายบุญเลี้ยงเหี้ยมเหิม หมู่ 2 บ้านเหล่าวิชา ผู้ใหญ่บ้าน นายจรูณพรมสอน หมู่ 3 บ้านคำสีดา ผู้ใหญ่บ้าน นายนนท์ เหี้ยมเหิน หมู่ 4 บ้านนาชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน นายสมโชค จำปาบุรี หมู่ 5 บ้านโนนสมบรูณ์ ผู้ใหญ่บ้านนายคำบุญบุญภา หมู่ 6 บ้านนาชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน นายหนูการ แสนน้ำเที่ยง หมู่ 7 บ้านแสงสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน นายนิพนธ์ พิมพ์โล หมู่ 8 บ้านสันติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน นายยุทธพงษ์ พานเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หมู่ 1 บ้านโพธิ์ กำนันตำบลนาชุมแสง นายบุญเลี้ยงเหี้ยมเหิม หมู่ 2 บ้านเหล่าวิชา ผู้ใหญ่บ้าน นายจรูณพรมสอน หมู่ 3 บ้านคำสีดา ผู้ใหญ่บ้าน นายนนท์ เหี้ยมเหิน หมู่ 4 บ้านนาชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน นายสมโชค จำปาบุรี หมู่ 5 บ้านโนนสมบรูณ์ ผู้ใหญ่บ้านนายคำบุญบุญภา หมู่ 6 บ้านนาชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน นายหนูการ แสนน้ำเที่ยง หมู่ 7 บ้านแสงสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน นายนิพนธ์ พิมพ์โล หมู่ 8 บ้านสันติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน นายยุทธพงษ์ พานเมือง../add_file/ หมู่ 1 บ้านโพธิ์ กำนันตำบลนาชุมแสง นายบุญเลี้ยงเหี้ยมเหิม หมู่ 2 บ้านเหล่าวิชา ผู้ใหญ่บ้าน นายจรูณพรมสอน หมู่ 3 บ้านคำสีดา ผู้ใหญ่บ้าน นายนนท์ เหี้ยมเหิน หมู่ 4 บ้านนาชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน นายสมโชค จำปาบุรี หมู่ 5 บ้านโนนสมบรูณ์ ผู้ใหญ่บ้านนายคำบุญบุญภา หมู่ 6 บ้านนาชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน นายหนูการ แสนน้ำเที่ยง หมู่ 7 บ้านแสงสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน นายนิพนธ์ พิมพ์โล หมู่ 8 บ้านสันติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน นายยุทธพงษ์ พานเมือง
ชื่อไฟล์ : กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และ หน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานก่อสร้างและบูรณะถนน 2.งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 3.งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 4.งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 2.งานวิศวกรรม 3.งานประเมินราคา 4.งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 5.งานออกแบบ งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 2.งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 3.งานระบายน้ำ 4.งานจัดตกแต่งสถานที่ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานสำรวจและแผนที่ 2.งานวางผังพัฒนาเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และ หน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานก่อสร้างและบูรณะถนน 2.งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 3.งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 4.งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 2.งานวิศวกรรม 3.งานประเมินราคา 4.งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 5.งานออกแบบ งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 2.งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 3.งานระบายน้ำ 4.งานจัดตกแต่งสถานที่ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานสำรวจและแผนที่ 2.งานวางผังพัฒนาเมือง../add_file/กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และ หน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานก่อสร้างและบูรณะถนน 2.งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 3.งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 4.งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 2.งานวิศวกรรม 3.งานประเมินราคา 4.งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 5.งานออกแบบ งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 2.งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 3.งานระบายน้ำ 4.งานจัดตกแต่งสถานที่ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานสำรวจและแผนที่ 2.งานวางผังพัฒนาเมือง
ชื่อไฟล์ : rRYTlQDFri24606.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารการศึกษา 1.งานบริหารงานบุคคล 2.งานบริหารทั่วไป 3.งานบริหารการศึกษา 4.งานวางแผนและสถิติ 5.งานการเงินและบัญชี งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.งานกิจการศาสนา 2.งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 3.งานกิจการเด็กและเยาวชน 4.งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานจัดการศึกษา 2.งานพลศึกษา 3.งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน 4.งานบริการและบำรุงสถานศึกษา 5.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารการศึกษา 1.งานบริหารงานบุคคล 2.งานบริหารทั่วไป 3.งานบริหารการศึกษา 4.งานวางแผนและสถิติ 5.งานการเงินและบัญชี งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.งานกิจการศาสนา 2.งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 3.งานกิจการเด็กและเยาวชน 4.งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานจัดการศึกษา 2.งานพลศึกษา 3.งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน 4.งานบริการและบำรุงสถานศึกษา 5.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก../add_file/ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารการศึกษา 1.งานบริหารงานบุคคล 2.งานบริหารทั่วไป 3.งานบริหารการศึกษา 4.งานวางแผนและสถิติ 5.งานการเงินและบัญชี งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.งานกิจการศาสนา 2.งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 3.งานกิจการเด็กและเยาวชน 4.งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานจัดการศึกษา 2.งานพลศึกษา 3.งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน 4.งานบริการและบำรุงสถานศึกษา 5.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อไฟล์ : งานสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งานคือ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคม ด้านสุสานและฌาปนสถาน ด้านพัฒนาชุมชน ด้านจัดระเบียบชุมชน ด้านการ กีฬาและสันทนาการ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน ด้านพัฒนาสตรีและเยาวชน ด้านสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี ด้านสวนสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งานคือ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคม ด้านสุสานและฌาปนสถาน ด้านพัฒนาชุมชน ด้านจัดระเบียบชุมชน ด้านการ กีฬาและสันทนาการ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน ด้านพัฒนาสตรีและเยาวชน ด้านสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี ด้านสวนสาธารณะ../add_file/งานสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งานคือ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคม ด้านสุสานและฌาปนสถาน ด้านพัฒนาชุมชน ด้านจัดระเบียบชุมชน ด้านการ กีฬาและสันทนาการ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน ด้านพัฒนาสตรีและเยาวชน ด้านสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี ด้านสวนสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : xJMZDlpFri25349.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 {#AddEmoticons04223}กำหนดอัตราภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 รายละเอียดตามภาพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 {#AddEmoticons04223}กำหนดอัตราภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 รายละเอียดตามภาพ../add_file/ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 {#AddEmoticons04223}กำหนดอัตราภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 รายละเอียดตามภาพ
ชื่อไฟล์ : sIdouJjFri25905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HkceM0lFri25934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f02BfjIFri30407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zoz5grfFri30604.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6xKK9wPFri31335.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : อย่าลืมมาชำระภาษีกันนะครับ ชี้แจงกรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง หากยังไม่ได้หนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) -ไม่ถือว่ามีภาระต้องเสียภาษีตามกฎหมาย - ไม่ต้องชำระเบี้ยปรับ / เงินเพิ่ม ใดๆ -ไม่มีโทษใดๆ ตามกฎหมาย สาเหตุของการไม่ได้รับหน้งสือแจ้งประเมินภาษี -ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของท่านได้ร้บการยกเว้นตามการใช้ ประโยขน์ เช่น เกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา หรือ ที่อยู่อาศ้ย ตามเกณฑ์ที่กำหนด -ข้อมูลจากสำนักงานที่ดินยังไม่ได้จ้ดส่งข้อมูลมายัง อบต.นาชุมแสง เพื่อออกประกาศสำรวจและให้ตรวจสอบข้อมูล -ข้อมูลไมได้อยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ของ อบต.นาชุมแสง (ตกสำรวจ) -ปี 2563 เป็นปีแรกในการจัดเก็บภาษี รวมถึงได้รับผลกระ ทบกับการแพร่ระบาดของโควิด2019 ทำให้มีข้อจำกัดในติดต่อ ประสานงานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อย่าลืมมาชำระภาษีกันนะครับ ชี้แจงกรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง หากยังไม่ได้หนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) -ไม่ถือว่ามีภาระต้องเสียภาษีตามกฎหมาย - ไม่ต้องชำระเบี้ยปรับ / เงินเพิ่ม ใดๆ -ไม่มีโทษใดๆ ตามกฎหมาย สาเหตุของการไม่ได้รับหน้งสือแจ้งประเมินภาษี -ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของท่านได้ร้บการยกเว้นตามการใช้ ประโยขน์ เช่น เกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา หรือ ที่อยู่อาศ้ย ตามเกณฑ์ที่กำหนด -ข้อมูลจากสำนักงานที่ดินยังไม่ได้จ้ดส่งข้อมูลมายัง อบต.นาชุมแสง เพื่อออกประกาศสำรวจและให้ตรวจสอบข้อมูล -ข้อมูลไมได้อยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ของ อบต.นาชุมแสง (ตกสำรวจ) -ปี 2563 เป็นปีแรกในการจัดเก็บภาษี รวมถึงได้รับผลกระ ทบกับการแพร่ระบาดของโควิด2019 ทำให้มีข้อจำกัดในติดต่อ ประสานงานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563../add_file/อย่าลืมมาชำระภาษีกันนะครับ ชี้แจงกรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง หากยังไม่ได้หนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) -ไม่ถือว่ามีภาระต้องเสียภาษีตามกฎหมาย - ไม่ต้องชำระเบี้ยปรับ / เงินเพิ่ม ใดๆ -ไม่มีโทษใดๆ ตามกฎหมาย สาเหตุของการไม่ได้รับหน้งสือแจ้งประเมินภาษี -ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของท่านได้ร้บการยกเว้นตามการใช้ ประโยขน์ เช่น เกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา หรือ ที่อยู่อาศ้ย ตามเกณฑ์ที่กำหนด -ข้อมูลจากสำนักงานที่ดินยังไม่ได้จ้ดส่งข้อมูลมายัง อบต.นาชุมแสง เพื่อออกประกาศสำรวจและให้ตรวจสอบข้อมูล -ข้อมูลไมได้อยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ของ อบต.นาชุมแสง (ตกสำรวจ) -ปี 2563 เป็นปีแรกในการจัดเก็บภาษี รวมถึงได้รับผลกระ ทบกับการแพร่ระบาดของโควิด2019 ทำให้มีข้อจำกัดในติดต่อ ประสานงานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ชื่อไฟล์ : 8wX7iEhFri31557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E7E5cqRFri31833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย../add_file/ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย
ชื่อไฟล์ : ECh5KJyFri32324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jhjso9uFri32652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6nIZfGiFri32824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย../add_file/ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย
ชื่อไฟล์ : zIe4YTUFri33154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : htUp60wFri33359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W8MYj1lFri33655.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้จัดโครงการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โดยมีนายบุญไทย แสนกระจาย นายก อบต.นาชุมแสง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาให้ดำรงอยู่คู่คนไทยตลอดไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้จัดโครงการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โดยมีนายบุญไทย แสนกระจาย นายก อบต.นาชุมแสง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาให้ดำรงอยู่คู่คนไทยตลอดไป../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้จัดโครงการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โดยมีนายบุญไทย แสนกระจาย นายก อบต.นาชุมแสง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาให้ดำรงอยู่คู่คนไทยตลอดไป
ชื่อไฟล์ : PyY7yIiFri34031.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rwcr1P3Fri34356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mQB1zlWFri34917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 12ahf0dFri35125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5gjMIh0Fri35259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UVOmrVzFri35537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NddGUFyFri41226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dC3Rz7uFri41251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bVTgWAyFri41315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ddRpXZHFri41343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JTJvmfbFri41357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xXfnXwMFri41440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uM2fQd9Fri41530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z7sVSafFri41628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7NURqJvFri41650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 49RZNC2Fri41702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zEw60yFFri41736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xdg975pFri41809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H75uOazFri41848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ouZhKgVFri41925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 82n8azKFri42002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VzKaJ9pFri42035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hKu7rAuFri42108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8sKDtZDFri42138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l4rL6cjFri42247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ugmbRFcFri42254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TZX9jARFri42336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T8J4WCiFri42411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RF9UMfiFri42440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S6A6ELMFri42445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : joXu21BFri42523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LxH19EwFri42615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CvvycJZFri42909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : adRnT7JFri43153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mbHhKdwFri43220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BC7g1DGFri43259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1rubP0kFri43410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bX9ZFKIFri43452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zWuISbdFri43533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IauFimtFri43550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eWWUkZgFri43610.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pRty9EmFri43656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OhGIs5DFri43744.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1tJ8IDeFri43825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i0eOxTcFri43957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jKTjOgPFri44017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DqoHS2KFri44120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8xEygRpFri44148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qCnFvRkFri44244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pwGGkaPFri44429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lvHspKcFri44603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bq54q0bFri44700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yOOpfbnFri44703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 78ccttIFri44752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4vpdOD0Fri44840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QlOrl1QFri44921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sxCGThiFri45016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7K5mqo0Fri45027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MpphM57Fri45116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wopJkfeFri45142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MpdYjhIFri45211.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zevf42aFri45339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dnNRaTuFri45440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WInnEJ2Fri45447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bDU5BVnFri45544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VPYq706Fri45615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H9XacBBFri45635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D2XWYRFFri45715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gsfBBJRFri45743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XK4g49MFri45810.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AgeHXD2Fri45822.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : กรณีท่านเห็นว่า รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โดยยื่น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งข้อมูลฉบับนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรณีท่านเห็นว่า รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โดยยื่น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งข้อมูลฉบับนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง../add_file/กรณีท่านเห็นว่า รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โดยยื่น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งข้อมูลฉบับนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
ชื่อไฟล์ : mo5A82TFri45904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dGBEOs0Fri45932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : to6sFuvFri50032.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EfjG4VIFri50113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yb8iEBnFri50337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FHCBQOaFri50446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lVLyTseFri105516.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงแผนงานจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะพ้นจากตำแหน่งทันที วันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 22 ต.ค.2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร วันที่ 12 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน วันที่17 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ วันที่ 21 - 27 พ.ย.2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง) วันที่ 28 พ.ย. 2564 เป็นวันเลือกตั้ง วันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง) อ่านต่อ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=11588 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงแผนงานจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะพ้นจากตำแหน่งทันที วันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 22 ต.ค.2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร วันที่ 12 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน วันที่17 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ วันที่ 21 - 27 พ.ย.2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง) วันที่ 28 พ.ย. 2564 เป็นวันเลือกตั้ง วันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง) อ่านต่อ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=11588../add_file/สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงแผนงานจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะพ้นจากตำแหน่งทันที วันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 22 ต.ค.2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร วันที่ 12 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน วันที่17 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ วันที่ 21 - 27 พ.ย.2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง) วันที่ 28 พ.ย. 2564 เป็นวันเลือกตั้ง วันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง) อ่านต่อ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=11588
ชื่อไฟล์ : rERFJCiFri105700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5xdQ2D6Fri105757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โทร 042-219914 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โทร 042-219914 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)../add_file/ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โทร 042-219914 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ชื่อไฟล์ : j30rIAjFri111514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การออกสำรวจ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การออกสำรวจ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/การออกสำรวจ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวม สถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การ ยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน 2.งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 3.งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานการบัญชี 2.งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 3.งานงบการเงินและงบทดลอง 4.งานงบแสดงฐานะทางการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 2.งานพัฒนารายได้ 3.งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 4.งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 2.งานพัสดุ 3.งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวม สถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การ ยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน 2.งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 3.งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานการบัญชี 2.งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 3.งานงบการเงินและงบทดลอง 4.งานงบแสดงฐานะทางการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 2.งานพัฒนารายได้ 3.งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 4.งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 2.งานพัสดุ 3.งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ../add_file/กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวม สถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การ ยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน 2.งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 3.งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานการบัญชี 2.งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 3.งานงบการเงินและงบทดลอง 4.งานงบแสดงฐานะทางการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 2.งานพัฒนารายได้ 3.งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 4.งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 2.งานพัสดุ 3.งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ชื่อไฟล์ : bUxDa4VFri113925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ye5cMJeMon104044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1kO3HC5Tue24059.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sep7ZDUTue100829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : #การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง# ผู้สมัครใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง เพื่อร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามไฟล์นี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง# ผู้สมัครใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง เพื่อร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามไฟล์นี้../add_file/#การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง# ผู้สมัครใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง เพื่อร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xM2ijeyWed95413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QQIjjJAWed105223.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : zLEWR95Tue105820.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UNr98iNTue105941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dK2WH5eTue105950.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mJBaNNeTue110001.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jYDKccJTue110008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oJ7HBHITue110017.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pCFAsmNTue114020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 10yyibiTue115950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6mY6FetTue115421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 21avtTtTue120922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cCDkwAFTue120120.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ert6coUTue121051.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mF4YQRiTue121214.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vE4z9YNTue14307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xl7FrQTTue15106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : waSwWM4Tue15238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dn2Fip7Tue15301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนครู file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนครู../add_file/ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนครู
ชื่อไฟล์ : Us3tYEITue23557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานครู file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานครู../add_file/ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานครู
ชื่อไฟล์ : v7ui4m4Tue23454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VkrtdpVTue20213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : IyVbFGlTue24103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : มติ ก.อบต. จ.อุดรธานี เห็นชอบ เรื่อง อบต.นาชุมแสง ขนาดเดิม เป็นประเภท สามัญ ประกาศ ก.อบต จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มติ ก.อบต. จ.อุดรธานี เห็นชอบ เรื่อง อบต.นาชุมแสง ขนาดเดิม เป็นประเภท สามัญ ประกาศ ก.อบต จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563../add_file/มติ ก.อบต. จ.อุดรธานี เห็นชอบ เรื่อง อบต.นาชุมแสง ขนาดเดิม เป็นประเภท สามัญ ประกาศ ก.อบต จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : p5jsXqZTue20513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ก.อบต.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 11วันที่ 24 ก.ย.2563 - เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 2564-2566 ลำดับ 37 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ก.อบต.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 11วันที่ 24 ก.ย.2563 - เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 2564-2566 ลำดับ 37../add_file/ก.อบต.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 11วันที่ 24 ก.ย.2563 - เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 2564-2566 ลำดับ 37
ชื่อไฟล์ : มติ ก.อบต.จ.อุดรธานี เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ลำดับ 37 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มติ ก.อบต.จ.อุดรธานี เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ลำดับ 37../add_file/มติ ก.อบต.จ.อุดรธานี เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ลำดับ 37
ชื่อไฟล์ : yyafTsyTue20652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : มติ ก.อบต.จ.อุดรธานี เห็นชอบแผนพัฒนาพนักงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มติ ก.อบต.จ.อุดรธานี เห็นชอบแผนพัฒนาพนักงาน../add_file/มติ ก.อบต.จ.อุดรธานี เห็นชอบแผนพัฒนาพนักงาน
ชื่อไฟล์ : OruzJVLTue20844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KzYTDdYTue22349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศโครงสร้าง อบต.นาชุมแสง เห็นชอบเพิ่มหน่วยตรวจสอบภายใน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศโครงสร้าง อบต.นาชุมแสง เห็นชอบเพิ่มหน่วยตรวจสอบภายใน../add_file/ประกาศโครงสร้าง อบต.นาชุมแสง เห็นชอบเพิ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อไฟล์ : Dq3HR9hTue21352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YBwOJhfTue21751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ โอนย้ายพนักงานส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ โอนย้ายพนักงานส่วนตำบล../add_file/ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ โอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : ODP6X9ATue23841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558../add_file/ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
ชื่อไฟล์ : efUhGFjTue24200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ก.อบต.จ.อุดรธานีครั้งที่ 14 วันที 24 ธ.ค.2563 แผนพัฒนาพนักงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ก.อบต.จ.อุดรธานีครั้งที่ 14 วันที 24 ธ.ค.2563 แผนพัฒนาพนักงาน../add_file/ก.อบต.จ.อุดรธานีครั้งที่ 14 วันที 24 ธ.ค.2563 แผนพัฒนาพนักงาน
ชื่อไฟล์ : Huzf870Tue24640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pwUDGsRTue24821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ก.อบต.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 11วันที่ 24 ก.ย.2563 - เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ก.อบต.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 11วันที่ 24 ก.ย.2563 - เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ../add_file/ก.อบต.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 11วันที่ 24 ก.ย.2563 - เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
ชื่อไฟล์ : 37V6rrXTue25145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YDY8BydMon102256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mn6kg9BMon104113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1pL7bbkMon104137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DaAILFyMon104849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TgEZ1pBMon105012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TUFlF3eMon104914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LWt1NiiMon11805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qBcbsKqMon11847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kpVU113Mon11950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mM5zMvtMon13154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zqJdKjLTue104036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BeXHaIlTue104135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7tCdQa9Tue104259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nr9Ua5VTue104531.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 21qsF6PTue110453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g25pStBTue111032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ipBcAX1Tue111051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 00FwpyPTue111136.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q4s1UhpTue111234.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kC29vByTue111356.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6kMU39vTue111435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r4EC0vnTue111530.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jOHlxFHWed84157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ajo1071Wed84819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 76t5l1KWed85206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : McMvN16Wed85842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cMUhDGMWed90230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Il3S9IXWed90734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iRkq4GUWed94940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AyNRg5uWed95455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L8cnAp9Wed95522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RJYZ40wWed100603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MVbIaFuWed100844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A8JYRreWed101947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vtWB7Y2Wed112438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ChlcGFdWed10155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K2C1skNWed10504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T6txgFiThu95543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : P6SmsjrFri25531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้ทำการปิดประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ตรวจสอบข้อมูล รายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่าข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้น นั้นถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้ทำการปิดประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ตรวจสอบข้อมูล รายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่าข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้น นั้นถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้../add_file/งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้ทำการปิดประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ตรวจสอบข้อมูล รายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่าข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้น นั้นถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : A19QhhCThu13824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sYAXj1fThu14215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dGfrfhGThu15325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L3CfTTnThu15450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D6Cpj58Fri90709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qhn1BjaFri10027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MQhsQNhFri124809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HmqaaCTFri125507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Shi56m3Fri124850.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : keFE5pjFri30402.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pyV2FQiWed105014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rEbJQLOWed105052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KYJLM9XWed105129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WdCDY9XWed34643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kWV4BSAThu95220.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t7hxSMfThu95348.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CAdKUYkThu95441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4vs8CtfThu95525.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1ZMJiccThu95645.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zsan3WFThu95758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3FQfv91Thu95856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1srHXjlThu95941.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pm6D2pDFri92013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MXzcr7IFri92039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eRuHRPPMon34844.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนียมตาม พรบ.สาธารณสุข มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 14 พ.ย.2564 - 13 พ.ย.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนียมตาม พรบ.สาธารณสุข มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 14 พ.ย.2564 - 13 พ.ย.2565../add_file/กฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนียมตาม พรบ.สาธารณสุข มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 14 พ.ย.2564 - 13 พ.ย.2565
ชื่อไฟล์ : mQf5jS1Thu94758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vJS1w0XMon21823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XL5SqL5Mon22138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Iph6yM0Mon22556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L8AgO9dWed90508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : b5Ajon1Wed85837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6wZZe1LThu104455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qbW9IrRThu104548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uwmOQvxThu110358.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ../add_file/พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : QmwOfDEThu110553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : แจ้งให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย ที่ได้ติดตั้งป้าย เพื่อการค้า การโฆษณา ในเขตท้องที่ตำบลนาชุมแสง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.๑) และชำระภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖5 ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖5 ได้ที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย ที่ได้ติดตั้งป้าย เพื่อการค้า การโฆษณา ในเขตท้องที่ตำบลนาชุมแสง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.๑) และชำระภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖5 ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖5 ได้ที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย../add_file/แจ้งให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย ที่ได้ติดตั้งป้าย เพื่อการค้า การโฆษณา ในเขตท้องที่ตำบลนาชุมแสง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.๑) และชำระภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖5 ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖5 ได้ที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8eORGudWed90606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZqzZF10Tue102359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rQLlpnYWed95940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g0edzpVWed100405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5wLTJm3Thu90000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o8dkwMgThu90601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914../add_file/ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914../add_file/ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914
ชื่อไฟล์ : 0lzm23zThu103536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ขอประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914../add_file/ขอประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914
ชื่อไฟล์ : PUu4XX7Thu104101.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914../add_file/ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914
ชื่อไฟล์ : 8hbBzqGThu110026.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ey9BM1KThu105749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ku6prjKThu112216.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914../add_file/ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทราบ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 4221 9914 โทรสาร 0 4221 9914
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : eutG2slFri21506.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล../add_file/ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564../add_file/งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564../add_file/รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566../add_file/แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ../add_file/ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
ชื่อไฟล์ : กำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566../add_file/กำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของพนักงานส่วนตำบลนาชุมแสง โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของพนักงานส่วนตำบลนาชุมแสง โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้../add_file/นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของพนักงานส่วนตำบลนาชุมแสง โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หนังสือ สำนักงาน ก.อบต. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ กลาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หนังสือ สำนักงาน ก.อบต. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ กลาง../add_file/หนังสือ สำนักงาน ก.อบต. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ กลาง
ชื่อไฟล์ : หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 อบต.นาชุมแสง 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1.นักวิชาการศึกษา 2.นักวิชาการเงินและบัญชี 3.เจ้าพนักงานพัสดุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 อบต.นาชุมแสง 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1.นักวิชาการศึกษา 2.นักวิชาการเงินและบัญชี 3.เจ้าพนักงานพัสดุ../add_file/หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 อบต.นาชุมแสง 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1.นักวิชาการศึกษา 2.นักวิชาการเงินและบัญชี 3.เจ้าพนักงานพัสดุ
ชื่อไฟล์ : หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน../add_file/หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชื่อไฟล์ : หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 4) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตำแหน่ง นิติกร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 4) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตำแหน่ง นิติกร../add_file/หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 4) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตำแหน่ง นิติกร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มติ ก.อบต. เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบการประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มติ ก.อบต. เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบการประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565../add_file/มติ ก.อบต. เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบการประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เงินเดือนผู้สูงอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เงินเดือนผู้สูงอายุ../add_file/เงินเดือนผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : เงินเดือนผู้สูงอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เงินเดือนผู้สูงอายุ../add_file/เงินเดือนผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลจะแนะ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.จะแนะ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/aox7hp 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลจะแนะ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.จะแนะ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/aox7hp 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด../add_file/ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลจะแนะ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.จะแนะ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/aox7hp 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องานในองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/z7579q 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องานในองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/z7579q 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด../add_file/ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องานในองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/z7579q 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.นาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยท่านสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.นาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยท่านสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้../add_file/ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.นาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยท่านสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/z7579q file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/z7579q../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/z7579q
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : fFslO1AThu102310.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู หมู่ที่ ๖ สายหน้า อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู หมู่ที่ ๖ สายหน้า อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู หมู่ที่ ๖ สายหน้า อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์../add_file/คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี ๒๕๖๗../add_file/ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี ๒๕๖๗
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดอนมัน หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดอนมัน เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 1 กรกฎาคม 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดอนมัน หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดอนมัน เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 1 กรกฎาคม 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้../add_file/ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดอนมัน หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดอนมัน เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 1 กรกฎาคม 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.นาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยท่านสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.นาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยท่านสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567../add_file/ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.นาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยท่านสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.นาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยท่านสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.นาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยท่านสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567../add_file/ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.นาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยท่านสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/