ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง ระยะเวลาในการเช่าจำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง