ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก) สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผก ๕๓๖๒ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง