ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๑ ห้วยเม็ก (ช่วงนานายเที่ยง สมบัติกำไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง