messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 042-219914 ต่อ 5185
นางสุพิน สามารถ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 042-219914 ต่อ 5185
นายไพโรจน์ ยูนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-219914 ต่อ 5185
นางสาวอุไรพร จันทร์ทา
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5185
group รวมภาพกองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม