messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group ฝ่ายสภา
นายจรูญ พรหมศร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 093-5733020
นายสมดี จำปาชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 092-7021071
นางศิริวรรณ ดวงพรมยาว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายสุวิทย์ บุญภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 1
โทร : 062-5261012
นายพนม เหี้ยมเหิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 3
โทร : 062-9872387
นายนภดล อามูลลาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 4
โทร : 061-1579711
นายโป๊ะ ปัดสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 5
โทร : 080-0055016
นายอุดร กาศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 8
โทร : 098-1645291