องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 791
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา