องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองคลัง
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวกรรณิกา สุขวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพัชรียา ผาชาตา
เจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภาพร แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
นางสาวปิยพร ดวงมาลัย
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914