องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 203
place เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลนาชุมแสง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า333 ลำดับ (3321) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง 205 หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ทั้งหมด 45 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 19,419 ไร่อยู่ห่างจากอำเภอทุ่งฝนไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงมีลักษณะเป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อนและอุณหภูมิหนาวเย็นมากในฟดูหนาว โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำความหนาวเย็นและแห้งแล้ง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นำเอาความชุ่มชื้นและฝนตกทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 1.4 ลักษณะของดิน พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วมปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตที่สำคัญ คือ ข้าว ออย มันสำปะหลัง 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลนาชุมแสง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 มีพื้นที่ 19,419 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๘ หมู่บ้านของตำบลนาชุมแสง ได้แก่ บ้านโพธ์ หมู่ที่ ๑, บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ ๒, บ้านคำสีดา หมู่ที่ ๓, บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๔, บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕, บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๖, บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ และบ้านสันติธรรม หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ จดบ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง ทิศใต้ จดบ้านช้าง ต.นาทม อ.ทุ่งฝน ทิศตะวันออก จดบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง ทิศตะวันตก จดบ้านเสรีพัฒนา ต.นาทราย อ.พิบูลรักษ์
ตราสัญลักษณ์

ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา