messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group สำนักปลัด
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวณัฏฐริณีย์ เค้าสิม
นิติกร
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายสุขสันต์ แสนกระจาย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายพิชิต ซันติโก
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวสุจริตรา บุญภา
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914
group รวมภาพสำนักปลัด
สำนักปลัด

group หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-219914
จ่าเอกเอกวิทย์ ไพรวิวารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
โทร : 080-0977528
นายทองจันทร์ เพ็งสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0992436294
นายฉลอง กุดทองดี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0943147917
นายทองสา พรมวารี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ชีพ
โทร : 0831416004
นายเลี่ยม เย็นดี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0883342241
นาายสมาน แสนพลมาตร
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0610719508
นางรจนา ศรีชัยมูล
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0810501659
นายสุรเดช ผ่องกาไสย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0648617476
นายธีรศักดิ์ ปัดสา
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0943291314
นางณัฐการณ์ น้อยดี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0981490646
airport_shuttle รวมภาพหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย


thumb_up รวมภาพงานงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันภัยและสาธารณภัย