องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group สำนักปลัด
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัฏฐริณีย์ เค้าสิม
นิติกร
นางสาวสินีพร พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
นายพิชิต ซันติโก
คนงานทั่วไป
group รวมภาพสำนักปลัด
สำนักปลัด

group หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-219914
จ่าเอกเอกวิทย์ ไพรวิวารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
โทร : 080-0977528
นายทองจันทร์ เพ็งสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0992436294
นายฉลอง กุดทองดี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0943147917
นายทองสา พรมวารี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ชีพ
โทร : 0831416004
นายเลี่ยม เย็นดี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0883342241
นาายสมาน แสนพลมาตร
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0610719508
นางรจนา ศรีชัยมูล
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0810501659
นายสุรเดช ผ่องกาไสย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0648617476
นายธีรศักดิ์ ปัดสา
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0943291314
นางณัฐการณ์ น้อยดี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
โทร : 0981490646
airport_shuttle รวมภาพหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย


thumb_up รวมภาพงานงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันภัยและสาธารณภัย