องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-1215377
นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งว่าง
โทร : 042-219914
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
group รวมภาพกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม