องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 11
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 10
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนฯ 2560
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 10
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 10
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 10
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) 2560
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 10