องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 617
check_circle สำนักงานปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างเทศบัญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ เทศบาล ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และ ป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานสารบรรณ 2.งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 3.งานบริหารงานบุคคล 4.งานเลือกตั้ง 5.งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 6.งานการประชุม 7.งานอำนวยการและประสานราชการ 8.งานติดตามผลการปฏิบัติ 9.งานตามมติสภาเทศบาล 10.งานเลือกตั้ง 11.งานข้อมูลการเลือกตั้ง 12.งานชุมชนสัมพันธ์ 13.งานรักษาความสงบเรียบร้อย 14.งานสนับสนุนและบริการ 15.งานอำนวยการ 16.งานป้องกัน 17.งานช่วยเหลือฟื้นฟู 18.งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานนโยบายและแผนพัฒนา 2.งานวิชาการ 3.งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 4.งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 5.งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานกฎหมายและนิติกรรม 2.งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 3.งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 4.งานระเบียบการคลัง 5.งานเทศบัญัติ งานตรวจสอบภายใน งานทะเบียนและบัตร
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา