องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 659
chevron_right ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ราษฎรสัญจรไปมาโดยสะดวก มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน โดยมีสายลาดยางผ่านทั้ง 8 หมู่บ้าน แหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย, ลำน้ำ 8 แห่ง - บึง 1 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - บ่อน้ำตื้น , สระ 4 แห่ง การประปา การประปาในเขตตำบลนาชุมแสง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบบ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง และใช้แหล่งน้ำจากบ่อน้ำผิวดิน จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่งถึง การไฟฟ้า ประชาชนนาชุมแสง มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด 1,350ครัวเรือน การสื่อสารและโทรคมนาคม ในเขตตำบลนาชุมแสงมีการให้บริการโทรคมนาคม ดังนี้ - จำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่นาชุมแสง มีจำนวน 9 แห่ง - ระบบเสียงตามสาย 9 แห่ง
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา