องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 650
chevron_right ลักษณะเศรษฐกิจ
ลักษณะเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนที่ประกอบอาชีพค้าขาย การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและทำงานต่างประเทศ แรงงานในตำบลนาชุมแสงส่วนใหญ่หลังฤดูการเก็บเกี่ยว จะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร การเกษตรกรรม ตำบลนาชุมแสงมีการพานิชย์และบริการ ดังนี้ การบริการปั๊มหลอด จำนวน 6 แห่ง ร้านค้าทั่วไป จำนวน 32 แห่ง ร้านค้าชุมชน จำนวน 4 แห่ง การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการประกอบการ ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 13 แห่ง การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่การประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบยังชีพ เช่น เป็ด, ไก่ และสุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว,กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบอาชีพปศุสัตว์ในตำบลนาชุมแสง เป็นไปในลักษณะแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา