องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 830
chevron_right ลักษณะสังคม
ด้านสังคม
ด้านสังคม เขตการปกครองและประชากร ตำบลนาชุมแสงมีพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางข้อมูลหมู่บ้าน/จำนวนประชากรในเขตนาชุมแสง

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลนาชุมแสง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก มีเพียงบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ มีวัด /สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง มีโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ วัดชัยศิริมงคล หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ วัดป่าเนรมิตร หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าวิชา วัดบ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 3 บ้านคำสีดา วัดสีดาวนาราม หมู่ที่ 3 บ้านคำสีดา โบสถ์ศาสนาคริสต์ หมู่ที่ 4 บ้านนาชุมแสง วัดป่าแสงมณี หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบรูณ์ วัดพรมมาวณาราม หมู่ที่ 6,7 บ้านนาชุมแสง – แสงสว่าง วัดสว่างสุธาวาส
ศิลปวัฒนธรรม
ตำบลนาชุมแสงมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1. พณีบุญเผวสฟังเทศมหาชาติ 2. ประเพณีสงกรานต์ 3. ประเพณีบุญบั้งไฟ 4. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 5. ประเพณีทำบุญเข้าสารท 6. ประเพณีลอยกระทง 7. ประเพณีทำบุญทอดกฐิน
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา