องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 194
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาชุมแสง
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาชุมแสง
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา