องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 167

ผลการค้นหาคำว่า " "
สำรวจความพึงพอใจ
ประเภทเมนูประกาศ
กระดานสนทนา
ประเภทเมนูประกาศ
สมุดเยี่ยม
ประเภทเมนูประกาศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเภทเมนูประกาศ
สายตรงผู้บริหาร
ประเภทเมนูประกาศ
ร้องเรียนออนไลน์
ประเภทเมนูประกาศ
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ประเภทเมนูประกาศ
อำนาจหน้าที่
ประเภทเมนูประกาศ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทเมนูประกาศ
แผนอัตรากำลัง
ประเภทเมนูประกาศ
แผนพัฒนาบุคลากร
ประเภทเมนูประกาศ
ฝ่ายผู้บริหาร
ประเภทเมนูประกาศ
ฝ่ายสภา
ประเภทเมนูประกาศ
กองคลัง
ประเภทเมนูประกาศ
กองช่าง
ประเภทเมนูประกาศ
สำนักปลัด
ประเภทเมนูประกาศ
sitemap.xml
ประเภทเมนูประกาศ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประเภทเมนูประกาศ
วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ประเภทเมนูประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทเมนูประกาศ
ภาพกิจกรรม
ประเภทเมนูประกาศ
หนังสือราชการกรม
ประเภทเมนูประกาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทเมนูประกาศ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทเมนูประกาศ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประเภทเมนูประกาศ
เว็บไซต์อปท
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบข้อมูลกลาง
ประเภทเมนูประกาศ
ข้อมูลอปท
ประเภทเมนูประกาศ
แผนที่ภาษี
ประเภทเมนูประกาศ
รหัสผ่านสำหรับฝึกอบรม
ประเภทเมนูประกาศ
ข้อมูลครูอปท
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบeplan
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบเบี้ยยังชีพ
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบsis
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบเลือกตั้ง
ประเภทเมนูประกาศ
รหัสผ่านสำหรับฝึกอบรม
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบบัญชีท้องถิ่น
ประเภทเมนูประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทเมนูประกาศ
ประกาศเชิญชวน-RSS
ประเภทเมนูประกาศ
สินค้า-otop
ประเภทเมนูประกาศ
ประกาศราคากลาง-RSS
ประเภทเมนูประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
ประเภทเมนูประกาศ
โครงสร้างหน่วยงาน
ประเภทเมนูประกาศ
ข้อมูลการติดต่อ
ประเภทเมนูประกาศ
คำถามที่พบบ่อย
ประเภทเมนูประกาศ
แผนการดำเนินงาน
ประเภทเมนูประกาศ
facebook อบต.ชุมแสง
ประเภทเมนูประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประเภทเมนูประกาศ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประเภทเมนูประกาศ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเภทเมนูประกาศ
งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
ประเภทเมนูประกาศ
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทเมนูประกาศ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประเภทเมนูประกาศ
ลักษณะที่ตั้ง
ประเภทเมนูประกาศ
facebook อบต.ชุมแสง
ประเภทเมนูประกาศ
คู่มือประชาชน
ประเภทเมนูประกาศ
สอบถามข้อมูล-(ถามตอบ)
ประเภทเมนูประกาศ
มาตรการให้บริการ
ประเภทเมนูประกาศ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทเมนูประกาศ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเภทเมนูประกาศ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเภทเมนูประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประเภทเมนูประกาศ
สำรวจความคิดเห็น
ประเภทเมนูประกาศ

ประเภทเมนูประกาศ
เว็บไซต์เดิม
ประเภทเมนูประกาศ
สำรวจความพึงพอใจ
ประเภทเมนูประกาศ
โครงสร้างส่วนราชการ
ประเภทเมนูประกาศ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเภทเมนูประกาศ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประเภทเมนูประกาศ
ช่องทางการรับฟังความเห็น
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ประเภทเมนูประกาศ

ประเภทเมนูประกาศ
นายก อบต.
ประเภทเมนูประกาศ
e-service
ประเภทเมนูประกาศ
รายการกิจการสภา
ประเภทเมนูประกาศ
link
ประเภทเมนูประกาศ
แผนพัฒนาบุคลากร
ประเภทเมนูประกาศ
เลือกตั้ง
ประเภทเมนูประกาศ
สถานที่สำคัญ
ประเภทเมนูประกาศ
สำนักงานปลัด
ประเภทเมนูประกาศ
กองคลัง
ประเภทเมนูประกาศ
กองช่าง
ประเภทเมนูประกาศ
งานส่วนการศึกษา
ประเภทเมนูประกาศ
งานสวัสดิการสังคม
ประเภทเมนูประกาศ
งานนโยบายและแผนงาน
ประเภทเมนูประกาศ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ประเภทเมนูประกาศ
กฎกระทรวงและระเบียบ
ประเภทเมนูประกาศ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูประกาศ
รับเรื่องร้องทุกข์
ประเภทเมนูประกาศ
งานบริหารงานบุคคล
ประเภทเมนูประกาศ
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประเภทเมนูประกาศ
หัวหน้าส่วนราชการ
ประเภทเมนูประกาศ
กองสวัสดิการสังคม
ประเภทเมนูประกาศ
สแกน QRcode
ประเภทเมนูประกาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทเมนูประกาศ
แผนพนักงานจ้าง 4 ปี
ประเภทเมนูประกาศ
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประเภทเมนูประกาศ
ลักษณะสังคม
ประเภทเมนูประกาศ
สำนักงานปลัด
ประเภทเมนูประกาศ
กองคลัง
ประเภทเมนูประกาศ
กองช่าง
ประเภทเมนูประกาศ
งานการศึกษา
ประเภทเมนูประกาศ
ลักษณะเศรษฐกิจ
ประเภทเมนูประกาศ
งานสวัสดิการสังคม
ประเภทเมนูประกาศ
ลักษณะทรัพยากร
ประเภทเมนูประกาศ
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทเมนูประกาศ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเภทเมนูประกาศ
ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
ประเภทเมนูประกาศ
รวมภาพบุคลากร อบต.นาชุมแสง
ประเภทเมนูประกาศ
ผลิตผลทางการเกษตร
ประเภทเมนูประกาศ
งบแสดงฐานะการเงิน
ประเภทเมนูประกาศ
สารจากนายก อบต.นาชุมแสง
ประเภทเมนูประกาศ
ผู้บริหารหน่วยงาน
ประเภทเมนูประกาศ
สารจากปลัด อบต.นาชุมแสง
ประเภทเมนูประกาศ
ประธานสภา อบต.
ประเภทเมนูประกาศ
facebook อบต.นาชุมแสง
ประเภทเมนูประกาศ
โครงสร้างส่วนราชการ
ประเภทเมนูประกาศ
โครงสร้างองค์กร
ประเภทเมนูประกาศ
โครงสร้างองค์กร
ประเภทเมนูประกาศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูประกาศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูประกาศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูประกาศ
โครงสร้างส่วนราชการ
ประเภทเมนูประกาศ
โครงสร้างองค์กร
ประเภทเมนูประกาศ
โครงสร้างองค์กร
ประเภทเมนูประกาศ
โครงสร้างองค์กร
ประเภทเมนูประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทเมนูประกาศ
คำสั่ง
ประเภทเมนูประกาศ
ประกาศ
ประเภทเมนูประกาศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประเภทเมนูประกาศ
ร้องเรียน
ประเภทเมนูประกาศ
facebook อบต.นาชุมแสง
ประเภทเมนูประกาศ
ประมวณจริยธรรม
ประเภทเมนูประกาศ
คู่มือการจ่ายเบี้ยฯ
ประเภทเมนูประกาศ
คู่มือบริการประชาชน
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบสารสนเทศ
ประเภทเมนูประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทเมนูประกาศ
แบบฟอร์มต่างๆ
ประเภทเมนูประกาศ
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประเภทเมนูประกาศ
ประกาศเรียกประชุมสภา
ประเภทเมนูประกาศ
รายงานการประชุมสภา
ประเภทเมนูประกาศ
งานบริการจัดเก็บภาษี
ประเภทเมนูประกาศ
แบบฟอร์มต่างๆ
ประเภทเมนูประกาศ
สำรวจความพึงพอใจ
ประเภทเมนูบทความ
กระดานสนทนา
ประเภทเมนูบทความ
สมุดเยี่ยม
ประเภทเมนูบทความ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเภทเมนูบทความ
สายตรงผู้บริหาร
ประเภทเมนูบทความ
ร้องเรียนออนไลน์
ประเภทเมนูบทความ
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ประเภทเมนูบทความ
อำนาจหน้าที่
ประเภทเมนูบทความ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูบทความ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทเมนูบทความ
แผนอัตรากำลัง
ประเภทเมนูบทความ
แผนพัฒนาบุคลากร
ประเภทเมนูบทความ
ฝ่ายผู้บริหาร
ประเภทเมนูบทความ
ฝ่ายสภา
ประเภทเมนูบทความ
กองคลัง
ประเภทเมนูบทความ
กองช่าง
ประเภทเมนูบทความ
สำนักปลัด
ประเภทเมนูบทความ
sitemap.xml
ประเภทเมนูบทความ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประเภทเมนูบทความ
วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ประเภทเมนูบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทเมนูบทความ
ภาพกิจกรรม
ประเภทเมนูบทความ
หนังสือราชการกรม
ประเภทเมนูบทความ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทเมนูบทความ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทเมนูบทความ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประเภทเมนูบทความ
เว็บไซต์อปท
ประเภทเมนูบทความ
ระบบข้อมูลกลาง
ประเภทเมนูบทความ
ข้อมูลอปท
ประเภทเมนูบทความ
แผนที่ภาษี
ประเภทเมนูบทความ
รหัสผ่านสำหรับฝึกอบรม
ประเภทเมนูบทความ
ข้อมูลครูอปท
ประเภทเมนูบทความ
ระบบeplan
ประเภทเมนูบทความ
ระบบเบี้ยยังชีพ
ประเภทเมนูบทความ
ระบบsis
ประเภทเมนูบทความ
ระบบเลือกตั้ง
ประเภทเมนูบทความ
รหัสผ่านสำหรับฝึกอบรม
ประเภทเมนูบทความ
ระบบบัญชีท้องถิ่น
ประเภทเมนูบทความ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทเมนูบทความ
ประกาศเชิญชวน-RSS
ประเภทเมนูบทความ
สินค้า-otop
ประเภทเมนูบทความ
ประกาศราคากลาง-RSS
ประเภทเมนูบทความ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
ประเภทเมนูบทความ
โครงสร้างหน่วยงาน
ประเภทเมนูบทความ
ข้อมูลการติดต่อ
ประเภทเมนูบทความ
คำถามที่พบบ่อย
ประเภทเมนูบทความ
แผนการดำเนินงาน
ประเภทเมนูบทความ
facebook อบต.ชุมแสง
ประเภทเมนูบทความ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประเภทเมนูบทความ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประเภทเมนูบทความ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเภทเมนูบทความ
งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
ประเภทเมนูบทความ
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทเมนูบทความ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประเภทเมนูบทความ
ลักษณะที่ตั้ง
ประเภทเมนูบทความ
facebook อบต.ชุมแสง
ประเภทเมนูบทความ
คู่มือประชาชน
ประเภทเมนูบทความ
สอบถามข้อมูล-(ถามตอบ)
ประเภทเมนูบทความ
มาตรการให้บริการ
ประเภทเมนูบทความ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทเมนูบทความ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเภทเมนูบทความ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเภทเมนูบทความ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประเภทเมนูบทความ
สำรวจความคิดเห็น
ประเภทเมนูบทความ

ประเภทเมนูบทความ
เว็บไซต์เดิม
ประเภทเมนูบทความ
สำรวจความพึงพอใจ
ประเภทเมนูบทความ
โครงสร้างส่วนราชการ
ประเภทเมนูบทความ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเภทเมนูบทความ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประเภทเมนูบทความ
ช่องทางการรับฟังความเห็น
ประเภทเมนูบทความ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ประเภทเมนูบทความ

ประเภทเมนูบทความ
นายก อบต.
ประเภทเมนูบทความ
e-service
ประเภทเมนูบทความ
รายการกิจการสภา
ประเภทเมนูบทความ
link
ประเภทเมนูบทความ
แผนพัฒนาบุคลากร
ประเภทเมนูบทความ
เลือกตั้ง
ประเภทเมนูบทความ
สถานที่สำคัญ
ประเภทเมนูบทความ
สำนักงานปลัด
ประเภทเมนูบทความ
กองคลัง
ประเภทเมนูบทความ
กองช่าง
ประเภทเมนูบทความ
งานส่วนการศึกษา
ประเภทเมนูบทความ
งานสวัสดิการสังคม
ประเภทเมนูบทความ
งานนโยบายและแผนงาน
ประเภทเมนูบทความ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ประเภทเมนูบทความ
กฎกระทรวงและระเบียบ
ประเภทเมนูบทความ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูบทความ
รับเรื่องร้องทุกข์
ประเภทเมนูบทความ
งานบริหารงานบุคคล
ประเภทเมนูบทความ
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประเภทเมนูบทความ
หัวหน้าส่วนราชการ
ประเภทเมนูบทความ
กองสวัสดิการสังคม
ประเภทเมนูบทความ
สแกน QRcode
ประเภทเมนูบทความ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทเมนูบทความ
แผนพนักงานจ้าง 4 ปี
ประเภทเมนูบทความ
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประเภทเมนูบทความ
ลักษณะสังคม
ประเภทเมนูบทความ
สำนักงานปลัด
ประเภทเมนูบทความ
กองคลัง
ประเภทเมนูบทความ
กองช่าง
ประเภทเมนูบทความ
งานการศึกษา
ประเภทเมนูบทความ
ลักษณะเศรษฐกิจ
ประเภทเมนูบทความ
งานสวัสดิการสังคม
ประเภทเมนูบทความ
ลักษณะทรัพยากร
ประเภทเมนูบทความ
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทเมนูบทความ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเภทเมนูบทความ
ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
ประเภทเมนูบทความ
รวมภาพบุคลากร อบต.นาชุมแสง
ประเภทเมนูบทความ
ผลิตผลทางการเกษตร
ประเภทเมนูบทความ
งบแสดงฐานะการเงิน
ประเภทเมนูบทความ
สารจากนายก อบต.นาชุมแสง
ประเภทเมนูบทความ
ผู้บริหารหน่วยงาน
ประเภทเมนูบทความ
สารจากปลัด อบต.นาชุมแสง
ประเภทเมนูบทความ
ประธานสภา อบต.
ประเภทเมนูบทความ
facebook อบต.นาชุมแสง
ประเภทเมนูบทความ
โครงสร้างส่วนราชการ
ประเภทเมนูบทความ
โครงสร้างองค์กร
ประเภทเมนูบทความ
โครงสร้างองค์กร
ประเภทเมนูบทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูบทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูบทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูบทความ
โครงสร้างส่วนราชการ
ประเภทเมนูบทความ
โครงสร้างองค์กร
ประเภทเมนูบทความ
โครงสร้างองค์กร
ประเภทเมนูบทความ
โครงสร้างองค์กร
ประเภทเมนูบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทเมนูบทความ
คำสั่ง
ประเภทเมนูบทความ
ประกาศ
ประเภทเมนูบทความ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประเภทเมนูบทความ
ร้องเรียน
ประเภทเมนูบทความ
facebook อบต.นาชุมแสง
ประเภทเมนูบทความ
ประมวณจริยธรรม
ประเภทเมนูบทความ
คู่มือการจ่ายเบี้ยฯ
ประเภทเมนูบทความ
คู่มือบริการประชาชน
ประเภทเมนูบทความ
ระบบสารสนเทศ
ประเภทเมนูบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทเมนูบทความ
แบบฟอร์มต่างๆ
ประเภทเมนูบทความ
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประเภทเมนูบทความ
ประกาศเรียกประชุมสภา
ประเภทเมนูบทความ
รายงานการประชุมสภา
ประเภทเมนูบทความ
งานบริการจัดเก็บภาษี
ประเภทเมนูบทความ
แบบฟอร์มต่างๆ
ประเภทเมนูบทความ
ภาพกิจกรรมอปพร.
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
กลุ่มทอเสื่อ
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
กลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพร
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาบ้านคำสีดา
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
รวมภาพบุคลากร อบต.นาชุมแสง (8 ภาพ)
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
วัดสว่างสุทธาวาส
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
วัดบ้านโพธิ์
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
ข้าว
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
ปาล์ม
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
มันสำปะหลัง
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
ยางพารา
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
อ้อย
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
วันปีใหม่ ประจำปี 2556 (13 ภาพ)
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 (16 ภาพ)
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
โครงการไถกลบตอซังข้าว
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
สวนสนาม อปพร
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
โคงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อปพร
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
วัน อปพร.
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
มอบผ้าห่ม ภัยหนาว
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
ภาพ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือข้อมูลข่าวสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน (ฝ่ายปกครอง)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างสำหรับ อปท.
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการฏิบัติงานท้องถิ่น
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงาน ข้อมูลข่าวสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการให้บริการประชาชน อบต.นาชุมแสง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่น
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน เลือกตั้งท้องถิ่น
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่น
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน เลือกตั้งท้องถิ่น
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การแจ้งเหตไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การจำกัดสิทธิเลือกตั้ง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แอปพลิเคชัน Smart Vote
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างสำหรับ อปท.
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ รวมระเบียบ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการฏิบัติงานท้องถิ่น
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างองค์กร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนครู
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานครู
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2564
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างส่วนราชการ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการการจัดเก็บภาษี 2565
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงกาทุจริต
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.นาชุมแสง - การดำเนินการตามนโยบาย
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.นาชุมแสง - การดำเนินการตามนโยบาย
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ภาษีป้ายอัตราใหม่
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาบุคลากร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
โนยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการควบคุมภายใน 2562
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการเรื่องร้อนเรียนทุจริต
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ. (2561-2564)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการรับสินบน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
อำนาจหน้าที่ อบต.
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
บอร์ด
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ITA
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อบต.นาชุมแสง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.นาชุมแสง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินงาน 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 4
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเสนอราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2562
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 3
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 2
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสมัยประชุมสภา สามัญ ประจำปี 2562
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (ปปช.)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ อบต.
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
บทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายรับรายจ่าย ประจำปี 2556
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับภาษีท้องถิ่น
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2556-2558)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
1111111111 ตำแหน่ง 1111111111 (เมนูประเภทบุคคล)
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง https://www.google.co.th (เมนูประเภทบุคคล)
นายบุญไทย แสนกระจาย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เมนูประเภทบุคคล)
นายทองม้วน ดวงพรมยาว ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เมนูประเภทบุคคล)
นายสังวาล บุญภา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เมนูประเภทบุคคล)
นายยุทธพล ดอนน้อย ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาชุมแสง (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาชุมแสง (เมนูประเภทบุคคล)
นายกฤษณะ แสนโคตร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (เมนูประเภทบุคคล)
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (เมนูประเภทบุคคล)
นายจีระเดช รูปเหมาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวอัญชนา บุญฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวแคทลียา โสดาคำแสน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (เมนูประเภทบุคคล)
นายสัญญา แสนกระจาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา (เมนูประเภทบุคคล)
นายสุริยา เศรษฐา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เมนูประเภทบุคคล)
ตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวบังอร ประกัน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวรัชนียากร ใจทน ตำแหน่ง ครู (เมนูประเภทบุคคล)
นางสมาน พรรณรักษ์ ตำแหน่ง ครู (เมนูประเภทบุคคล)
นางมณีจันทร์ สีสมรส ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม ตำแหน่ง ครู (เมนูประเภทบุคคล)
นางนิติยา แสนโคตร ตำแหน่ง ครู (เมนูประเภทบุคคล)
นางวรรณา เรือนบุตร ตำแหน่ง ครู (เมนูประเภทบุคคล)
นางพุทธา บุญภา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (เมนูประเภทบุคคล)
นางสุพิน สามารถ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (เมนูประเภทบุคคล)
นายไพโรจน์ ยูนิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวอุไรพร จันทร์ทา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นายกฤษณะ แสนโคตร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (เมนูประเภทบุคคล)
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวสินีพร พลดงนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (เมนูประเภทบุคคล)
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เมนูประเภทบุคคล)
นายสุขสันต์ แสนกระจาย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เมนูประเภทบุคคล)
นายโกวิทย์ บุญภา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เมนูประเภทบุคคล)
นายมนต์ชัย ใจทน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวอำพร ชำนาญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นายชุมพล ฐานะดี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เมนูประเภทบุคคล)
นายคล่องประจันทร์ ดวงมาลัย ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.นาชุมแสง (เมนูประเภทบุคคล)
นายสมชาย บุญภา ตำแหน่ง นักการภารโรง (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวสุภาพร แสนกระจาย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวสุดารัตน์ สีมันตะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
ตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (เมนูประเภทบุคคล)
ตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง (เมนูประเภทบุคคล)
1111111111 ตำแหน่ง 1111111111 (เมนูประเภทบุคคล)
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง https://www.google.co.th (เมนูประเภทบุคคล)
นายบุญไทย แสนกระจาย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เมนูประเภทบุคคล)
นายทองม้วน ดวงพรมยาว ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เมนูประเภทบุคคล)
นายสังวาล บุญภา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เมนูประเภทบุคคล)
นายยุทธพล ดอนน้อย ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาชุมแสง (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาชุมแสง (เมนูประเภทบุคคล)
นายกฤษณะ แสนโคตร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (เมนูประเภทบุคคล)
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (เมนูประเภทบุคคล)
นายจีระเดช รูปเหมาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวอัญชนา บุญฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวแคทลียา โสดาคำแสน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (เมนูประเภทบุคคล)
นายสัญญา แสนกระจาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา (เมนูประเภทบุคคล)
นายสุริยา เศรษฐา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เมนูประเภทบุคคล)
ตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวบังอร ประกัน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวรัชนียากร ใจทน ตำแหน่ง ครู (เมนูประเภทบุคคล)
นางสมาน พรรณรักษ์ ตำแหน่ง ครู (เมนูประเภทบุคคล)
นางมณีจันทร์ สีสมรส ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม ตำแหน่ง ครู (เมนูประเภทบุคคล)
นางนิติยา แสนโคตร ตำแหน่ง ครู (เมนูประเภทบุคคล)
นางวรรณา เรือนบุตร ตำแหน่ง ครู (เมนูประเภทบุคคล)
นางพุทธา บุญภา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (เมนูประเภทบุคคล)
นางสุพิน สามารถ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (เมนูประเภทบุคคล)
นายไพโรจน์ ยูนิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวอุไรพร จันทร์ทา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นายกฤษณะ แสนโคตร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (เมนูประเภทบุคคล)
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวสินีพร พลดงนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (เมนูประเภทบุคคล)
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เมนูประเภทบุคคล)
นายสุขสันต์ แสนกระจาย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เมนูประเภทบุคคล)
นายโกวิทย์ บุญภา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เมนูประเภทบุคคล)
นายมนต์ชัย ใจทน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวอำพร ชำนาญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นายชุมพล ฐานะดี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เมนูประเภทบุคคล)
นายคล่องประจันทร์ ดวงมาลัย ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.นาชุมแสง (เมนูประเภทบุคคล)
นายสมชาย บุญภา ตำแหน่ง นักการภารโรง (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวสุภาพร แสนกระจาย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวสุดารัตน์ สีมันตะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
ตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (เมนูประเภทบุคคล)
ตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง (เมนูประเภทบุคคล)
ข้อมูลผู้บริหาร
personal72915638 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา